(1)
SoviyanaR. C. N.; MuharamA.; HidayatE. Analisis Unsur-Unsur Permainan Tradisional Pada Pangajaran 1 Kaulianan Barudak Mata Pelajaran Muatan Lokal Basa (Bahasa) Sunda Di Sekolah Dasar. semnaspgsdpwk 2022, 2, 764-774.